Δείκτες‎ > ‎

44


Ταυτισμένοι με αυτό που μπορεί να γίνει ορατό, αισθητό και γνωστό, έχουμε μπερδέψει αυτό που 

είμαστε με τα αντικείμενα της αντίληψης μας, αντί με αυτό που αντιλαμβάνεται. Η εγωική 

προσωπικότητα είναι ένα αντικείμενο και δεν είναι αυτό που είμαστε αληθινά. Μπορεί να γίνει 

αντικείμενο παρατήρησης, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό που είμαστε.